باد و بوران

Advertisements

باد و بوران
يوسف نبي عليه السلام گويد:
ديدن باد سخت بيگانه باشد

آنلي بيتون مى‏گويد:
مشاهده‏ى باد و بوران شديد در خواب، بيانگر آن است كه كارهايى انجام مى‏دهيد كه در به ثمر رسيدن آن دچار شك و ترديد شده‏ايد.
ديدن باد و بوران شديد در خواب ، نشانة دست زدن به كاري دشوار و نوميد كننده است

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*