باربر

Advertisements

باربر
آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن باربر در خواب ، علامت بدشانسي و روبرو شدن با حوادث تلخ است .
2ـ اگر خواب ببينيد خودتان باربر هستيد ، نشانة آن است كه به محيطهايي فقيرانه پا خواهيد گذاشت .
3ـ استخدام باربر در خواب ، علامت آن است كه از هر موقعيتي به نفع خود بهره مي بريد .
4ـ اخراج كردن باربر در خواب ، علامت آن است كه مورد اتهامات زننده اي قرار مي گيريد

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*