بار سنگين

Advertisements

بار سنگين
درکتاب سرزمين روياها آمده است :
زير يك بار سنگين كمرتان خم شده : محتاج ديگران خواهيد شد .
اشخاص ديگر بار سنگين حمل مي كنند : خوشبختي
بچه ها بار سنگين حمل مي كنند : پيشرفت و امتياز
دوستان بار سنگين حمل مي كنند : پول شما بيشتر خواهد شد

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*