بار

بار
منوچهر مطيعي تهراني گويد:
ديدن بارهاي زياد در خواب، آنچنان که در انبار هست يا در محوطه اي ديده مي شود خير و نيکي است. بارکشيدن سود بردن است در صورتي که آن بار متعلق به خودتان باشد و در عالم خواب بدانيد باري که مي کشيد و مي بريد به خودتان تعلق دارد نه به ديگري. در اين حالت فرق نمي کند که بار را با ماشين يا گاري يا ليفت تراک و يا هر وسيله ديگري ببريد يا با دوش. ممکن است در عالم خواب از بردن بار خسته شده و عرق کرده باشيد. اين گوياي رنج و زحمت شما نيست بلکه فرحي است که از سود بردن بار حاصل مي کنيد و به شما دست مي دهد. بارکشي در خواب براي ديگران همچنان که در بيداري بيگاري است در خواب هم تلاشي است بيهوده که سودش عايد غير مي شود و رنجش براي شما مي ماند. اگر در خواب ديديد که با دوش خود بار مي کشيد، به اندازه همان باري که روي دوش داريد سود مي بريد. کم باشد، کم و زياد باشد، زياد.

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر خواب ببينيد در حال حمل بار هستيد ، علامت آن است كه از روي عشق و خير خواهي دست به كارهايي سخت و دشوار خواهيد زد و زندگاني اي طولاني خواهيد داشت .
2ـ اگر خواب ببينيد زير بار سنگيني به زمين مي افتيد ، نشانة آن است كه قادر به امرار معاش افرادي كه به شما وابسته اند نخواهيد شد .
3ـ اگر خواب ببينيد ديگران در حال حمل بار هستند ، علامت آن است كه نزديكان شما تجربياتي خواهند كرد كه شما نيز به اين تجربيات علاقمند خواهيد شد .

درکتاب سرزمين روياها آمده است :
شما باري را حمل مي كنيد : گذشت در زندگي كار بسيار خوبي است .
بچه ها باري را حمل مي كنند : خوشبختي
دشمنان بار حمل مي كنند : يكنفر شما را رها ميكند
نزديكان باري را حمل مي كنند : يك راز كه خطري در آن مخفي شده

Leave a Reply

Welcome to Tabir e khab!

You are entering the mysterious and fascinating world of dreams, where the rules of reality do not apply. We hope that Tabire khab will help you make sense of your dreams and achieve a better understanding of them. We are dedicated to help you find the key to unlocking and interpreting the meanings to your dreams. In understanding your dreams, you will gain a clearer view on your personal relationships, an uncensored view of your real feelings and a better perspective on life issues.

We realize that your dreams are unique; no other individual can have your personal background, your emotions, or your experiences. Thus, your own dreams can only be connected to your own "reality". With this in mind, it is important to draw from your personal life and experiences when interpreting a dream.

Once you have an understanding of your dreams, it has the power to unify the body, mind, and spirit. It provides you with insight into your own self and a means for further self-exploration. You will gain a better understanding and discovery of your true self. So stay awhile -- explore, discover, have fun, make friends, and find out what's in YOUR dream