بازديد کننده

بازديد کننده
درکتاب سرزمين روياها آمده است :
خواب بازديد كنندگان : يك دوست وفاداري خود را به شما ثابت مي كند .
بازديد كنندگان را مي پذيريد : در انتظار يك دوست باشيد .
تعداد بسياري بازديدكننده : دوستان به شما كمك ميكنند .
شما بازديد كننده هستيد : شانس
شما با يك بازديد كننده كاري داريد : بيماري

. .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*