بازرگان

بازرگان
اگر خواب ببينيد كه بازرگان هستيد، بيانگر پيشرفت در امور شغلى است. اگر در خواب بازرگانى را ببينيد، علامت آن است كه در انجام كارها موفقيت حاصل مى‏كنيد

. .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*