بازي چشم بندي

Advertisements

بازي چشم بندي
اگر در خواب ببينيد كه با ديگران مشغول بازى چشم‏بندى هستيد، به اين معنا است كه در كارى شركت مى‏كنيد كه احتمالا به شما ضرر مى‏رساند

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*