بازي

بازي
منوچهر مطيعي تهراني گويد:
بازي در اينجا جست و خيز و بازي است آن طور که کودکان بازي مي کنند و به دنبال يکديگر مي دوند. با مهره بازي کردن و انواع سرگرمي هاي ديگر از اين قبيل مورد نظر نيست فقط جست و خيزهاي شادمانه، مثل گرگم به هوا، اکردوکر،قايم موشک و غيره. اين نوع بازي ها در خواب کسالت و اندوه است. اگر در خواب ديديد که بازي مي کنيد و مي دويد و مي خنديد کسالتي و غمي براي شما پيش مي آيد. چنانچه مشاهده کرديد که در خواب با کودکان بازي مي کنيد و آنها شما را مانند خودشان پذيرفته اند در آينده نزديک عملي انجام مي دهيد که مردم شما را تخطئه مي نمايند و سرزنش مي کنند و شما از کرده خويش نادم و شرمگين خواهيد شد. اگر ببيند که بچه ها بازي مي کنند و شما به تماشا ايستاده ايد در محيط خانواده شما بحث هاي ناخوشايند پيش مي آيد. اگر خانم و کدبانوي خانه ببيند که بازي مي کند با شوهرش و اقوام منتسب به شوهرش اختلاف خواهد يافت که بزرگي و کوچکي آن به اندازه هياهويي است که در نتيجه بازي به وجود آمده بود. اگر در خواب ببيند که صداي بازي کودکان را مي شنويد خبري غمناک دريافت مي کنيد و احتمالا مردم درباره شما بد خواهند گفت.

اكثر افراد در خواب‌بازي‌هاي‌مختلفي‌رامشاهده‌مي‌كنند. برخي‌از اين‌خوابها ساده‌و صرفابرگرفته‌از زندگي‌روزمره‌ما هستند، مثل‌بسكتبال‌.ديگر بازي‌ها در خواب‌عجيب‌و غريب‌، باور نكردني‌،حيرت‌آور و كاملا واهي‌و نامعقول‌و حتي‌برخي‌ازآنها آزارگرانه‌هستند. براي‌تعبير هر چه‌بهتر اين‌گونه‌خوابها لازم‌است‌كه‌حال‌و هواي‌عميق‌وواكنش‌هاي‌احساسي‌تان‌را در آن‌ها بررسي‌نماييد.ممكن‌است‌در خوابتان‌براي‌تفريح‌مشغول‌بازي‌باشيد، كه‌گاه‌و بيگاه‌رخ‌مي‌دهد. ولي‌ديگرخوابهاي‌«بازي‌كردن‌« مي‌توانند نشان‌دهنده‌چالش‌هايي‌در زندگي‌تان‌، ماهيت‌رقابت‌طلبانه‌و بلندپروازانه‌يا ساده‌لوحي‌، ناپختگي‌، خامي‌و بچگي‌شما باشند. اين‌خوابها مي‌توانند برملا كننده‌اهداف‌و نيات‌شما براي‌كسب‌موفقيت‌يا شيوه‌اي‌آسان‌وراحت‌براي‌خارج‌ساختن‌نيرو و انرژي‌بالاي‌شماباشند. هم‌چنين‌مشاهده‌بازي‌در خواب‌مي‌تواندنمايانگر «بازي‌زندگي‌« باشد. اگر در خوابتان‌مشغول‌بازي‌عجيبي‌با افراد آشنا بوديد، لازم‌است‌كه‌به‌دقت‌رفتار، كنش‌و تأثير متقابل‌خودتان‌را با آنها ونقشي‌را كه‌هر يك‌در خوابتان‌بازي‌مي‌كنند،بررسي‌كنيد.

ليلا برايت مى‏گويد:
ديدن هر نوع بازى در خواب، به اين معنا است كه با انجام كارهاى نادرست نمى‏توانيد به هدف خود دست يابيد. توپ بازى در خواب، به اين معنا است كه كارى انجام مى‏دهيد كه مورد تمسخر ديگران قرار مى‏گيريد.

Leave a Reply

Welcome to Tabir e khab!

You are entering the mysterious and fascinating world of dreams, where the rules of reality do not apply. We hope that Tabire khab will help you make sense of your dreams and achieve a better understanding of them. We are dedicated to help you find the key to unlocking and interpreting the meanings to your dreams. In understanding your dreams, you will gain a clearer view on your personal relationships, an uncensored view of your real feelings and a better perspective on life issues.

We realize that your dreams are unique; no other individual can have your personal background, your emotions, or your experiences. Thus, your own dreams can only be connected to your own "reality". With this in mind, it is important to draw from your personal life and experiences when interpreting a dream.

Once you have an understanding of your dreams, it has the power to unify the body, mind, and spirit. It provides you with insight into your own self and a means for further self-exploration. You will gain a better understanding and discovery of your true self. So stay awhile -- explore, discover, have fun, make friends, and find out what's in YOUR dream