باز جوئي

Advertisements

باز جوئي
هانس كورت مى‏گويد:
اگر در خواب از شما بازجويى كنند، به اين معنا است كه در ارتباط برقرار كردن با اطرافيان دچار مشكل مى‏شويد.

آنلي بيتون مى‏گويد:
اگر خواب ببينيد كسي شما را بازجويي مي كند ، نشانة‌آن است كه در پايدار كردن روابط خود با دوستانتان شكست خواهيد خورد

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*