باز کردن

Advertisements

باز کردن
درکتاب سرزمين روياها آمده است :
بسته ها را باز مي كنيد : يك كار سخت در انتظار شماست .
زندانيان را از بند شان آزاد مي كنيد : اتفاقات غيره مترقبه در پيش است .
گره يك طناب را باز مي كنيد : يك راز فاش خواهد شد .
يك سگ را باز مي كنيد : يك ازدواج در پيش است .
يك اسب را باز مي كنيد : دوستان وفادار در كنار شما هستند .
يك قفل يا چفت را باز مي كنيد : كشفي در منزلتان خواهيد كرد.
شما قادر نيستيد يك در را باز كنيد : منتظر مشكلات باشيد .
نمي توانيد يك كشو را باز كنيد : از كساني كه شما را دوست دارند چيزهاي بي اهميت را مخفي نكنيد.
نمي توانيد كليد چيزي را پيدا نكنيد كه آن را باز كنيد : در مشكلات مالي بسيار محتاط باشيد

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*