باغبان

Advertisements

باغبان
آنلي بيتون مى‏گويد:
اگر در خواب باغبانى را ديديد، بيانگر آن است كه در امور مالى زيان خواهيد كرد.

درکتاب سرزمين روياها آمده است :
خواب يك باغبان : كارها و فعاليتهاي فعليتان شما را پولدار خواهد كرد.
شما يك باغبان هستيد : ثروت شما بيشتر خواهد شد
شما باغبان خودتان هستيد : خوشبختي از آن شماست .
يك باغبان در فكر باغش نيست : بد شانسي
يك باغبان درختان را هرس مي كند : شادي و ازدواج

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*