باغ ميوه

Advertisements

باغ ميوه
درکتاب سرزمين روياها آمده است :
شما در يك باغ هستيد : دوستان بسيار خوبي داريد.
به اتفاق بچه ها در باغ ميوه هستيد : خوشبختي در خانواده
در يك باغ ميوه قدم مي زنيد : هرآرزويي داريد برآورده ميشود .
يك باغ ميوه مي چينيد : آرزوي شما هرگز برآورده نمي شود .
يك باغ ميوه كه ميوه هايش را چيده اند : شانس پيشرفت را از دست مي دهيد .
يك باغ پر از ميوه : شانس
ميوه ها كمياب در يك باغ ميوه : برثروت شما به علت صبر زيادي كه داريد اضافه مي شود .
ميوه هاي رسيده در يك باغ : موفقيت بزرگ
ميوه هاي نرسيده در باغ : دوستان بد دور شما هستند

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*