بافتن جامه ها

بافتن جامه ها
محمد بن سيرين گويد:
بافتن جامه ها درخواب سفر است و بافنده مسافر است. اگر بيند جامه يا چيزي مي بافت، دليل است كه به سفر رود آورده اند كه بافتن جامه ها در خواب خصومت است. اگر بيند جامه بافته ببريد، دليل كه آن كار با خصومت بر طرف شود و بريدن آن هم از سبب خطر است. اگر بيند رسن يا ريسمان را تاب مي داد، دليل است كه به سفر رود.

ابراهيم كرماني گويد:
اگر بيند به جاي ابريشم ريسمان يا كتان مي بافت، دليل كه بد بود، زيرا كمه نشان خيانت است، خصوصا اگر بيند جامه تمام نگردد.

جابر مغربي گويد:
اگر بيند بافندگي هم يكرد، دليل است كه او را با مردم خصومت همي افتد و حالش نيكو شود، اما از مردان او سرزنش و ملامت رسد.

منوچهر مطيعي تهراني گويد:
بافتن در خواب سفر است و براي زنان تمشيت امور خانوادگي. اگر مردي در خواب ببيند که چيزي مي بافد به سفر مي رود و طول و اهميت سفري که انجام مي دهد به آن چه مي بافد بستگي دارد. اگر زني در خواب ببيند که چيزي مي بافد، اعم از اين که بافتني کاموا با ميل باشد يا به وسيله ماشين و دستگاه ، خواب او مي گويد بر امور مربوط به خودش و خانواده استيلاي حاکمانه خواهد يافت و از عهده مديريت بر خواهد آمد. اگر در خواب زن يا دختر جواني ببيند که چيزي با ميل و کاموا مي بافد به زودي روياروي يک حادثه احساسي و عاطفي قرار مي گيرد که در درون او اميدي بزرگ و آزادگي به طول نخ کاموا پديد مي آورد. ابن سيرين نوشته بافتن خصومت است بخصوص وقتي بيننده خواب ببيند که پارچه بافته اي را مي شکافد يا با قيچي مي برد. براي بانوان بافتن نيکو است و نويد اين که کاري مفيد انجام مي دهند. شکافتن جامه بافته شده يا هرچيز ديگري که در خواب احساس مي کنيد نتيجه کار خودتان است رو به رو قرار گرفتن با مخاطره است و بيننده خواب بهتر است در روزهاي آينده از ريسک کردن بپرهيزد و با هوشياري و دانائي با مسايل کنار بيايد. بافتن ابريشم نشان خيانت است . چنان چه در خواب ببينيد که چيزي از پشم مي بافيد ميراثي به شما مي رسد. روي هم رفته بافتن در خواب براي زنان خوب است و براي مردان جاي بحث و تامل دارد و بايد شرايط ديگر خواب را نيز در نظر گرفت.

ليلا برايت مى‏گويد:
اگر در خواب خود را مشغول بافندگى ديديد، به اين معنا است كه در يك موقعيت خسته‏كننده‏اى قرار مى‏گيريد كه مى‏توانيد بر آن تسلط پيدا كنيد.

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر زني خواب ببيند بافندگي مي كند ، نشانة‌آن است كه زندگي اي پر از صلح و صفا خواهد داشت و دوستان و فرزنداني وظيفه شناس همواره در كنار او خواهند بود .
2ـ اگر مردي خواب ببيند در كارخانة ريسندگي كار مي كند ، نشانة آن است كه در زندگي پيشرفتي چشم گير خواهد داشت .
3ـ اگر دختري خواب بافندگي ببيند ، نشانة آن است كه از روي شتاب ازدواج خواهد كرد و ازدواج او نتايجي مطلوب به دنبال خواهد داشت .
4ـ اگر دختري خواب ببيند در كارخانة ريسندگي كار مي كند ، علامت آن است كه نامزد مردي وفادار و شايسته خواهد شد .
5ـ اگر خواب ببينيد كه كارخانة ريسندگي كه در آن كار مي كنيد ويران مي شود ، علامت آن است كه در امور عاطفي شكست خواهيد خورد

Leave a Reply

Welcome to Tabir e khab!

You are entering the mysterious and fascinating world of dreams, where the rules of reality do not apply. We hope that Tabire khab will help you make sense of your dreams and achieve a better understanding of them. We are dedicated to help you find the key to unlocking and interpreting the meanings to your dreams. In understanding your dreams, you will gain a clearer view on your personal relationships, an uncensored view of your real feelings and a better perspective on life issues.

We realize that your dreams are unique; no other individual can have your personal background, your emotions, or your experiences. Thus, your own dreams can only be connected to your own "reality". With this in mind, it is important to draw from your personal life and experiences when interpreting a dream.

Once you have an understanding of your dreams, it has the power to unify the body, mind, and spirit. It provides you with insight into your own self and a means for further self-exploration. You will gain a better understanding and discovery of your true self. So stay awhile -- explore, discover, have fun, make friends, and find out what's in YOUR dream