بالا

Advertisements

بالا
درکتاب سرزمين روياها آمده است :
يك چيزي بالاي سرشما آويزان است : خبرهاي نا خوشايند
يك چيز ازبالا به كنار شما مي افتد : ازخطرضررهاي مالي رد مي شويد .
بواسطه چيزي كه از بالا به روي سرتان افتاده زخمي مي شويد :يك مرگ ناگهاني
يك چيز ازبالا برسر ديگران مي افتد : از دوستان حسود دوري كنيد.
چيزي بالاي سرشماست : ناكاميهاي كوچك
بالاي سر شما تابلو يا اشياء تزئيني وجود دارند :ناكامي درعشق
تصاوير مقدس بالاي سرشماست : زندگي شما توام با شادي خواهد بود

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*