بالِن

بالِن
منوچهر مطيعي تهراني گويد:
بالن بر وزن (واگن) يک کلمه فرانسوي است که به زبان ما نيز وارد گرديده و پذيرفته شده و آن کيسه اي است محتوي گاز يا هوا که به وسيله آن به آسمان مي رفتند و مسافاتي را مي پيمودند. ديدن بالن در خواب چند وجه دارد. يک وقت بالن کوچک است مثل بادکنک که به دست مي گيرندو بچه ها با آن بازي مي کنند. اين بالن کوچک و در واقع بادکنک نشانه شک و ترديد است. اگر رنگ آن زرد باشد کاري است مشکوک که غم مي آورد. اگر زرد باشد براي بيننده خواب ايجاد هيجان مي کند و چنانچه سياه باشد گوياي جهلي است که نسبت به آن کار مشکوک داريد.

ليلا برايت مى‏گويد:
مشاهده‏ى بالن در خواب، نشانه‏ى آن است كه در انجام كارها بايد دقت بيشترى نماييد. اگر در خواب ببينيد كه با بالنى در حال پرواز هستيد، به اين معنا است كه در انجام يكى از كارهايتان دچار اشتباه مى‏شويد. مشاهده‏ى سقوط بالن در خواب، نشانه‏ى يأس و نوميدى است.

درکتاب سرزمين روياها آمده است :
خواب يك بالون : 1- روج مخترع شما براي شما ايجاد دردسرمي كند .2- درآمدتان براي برآوردن خواسته هايتان كافي نيست .
شما در يك بالون هستيد : خوشبختي ، اگر بيشتر از هوش خود استفاده كنيد .
با يك بالون در هوا بالا مي رويد : 1- با سفري كه ميكنيد اشتباهتان را پاك مي كنيد .2- مراقب اشخاص سبك مغز باشيد .
با يك بالون در هوا بطرف زمين پائين مي آئيد : معاملاتي با پولتان خواهيد كرد كه زياد سودمند نخواهند بود .
يك بالون كه به آرامي درهوا حركت مي كند : نگذاريد ديگران در كارهايتان دخالت كنند

Leave a Reply

Welcome to Tabir e khab!

You are entering the mysterious and fascinating world of dreams, where the rules of reality do not apply. We hope that Tabire khab will help you make sense of your dreams and achieve a better understanding of them. We are dedicated to help you find the key to unlocking and interpreting the meanings to your dreams. In understanding your dreams, you will gain a clearer view on your personal relationships, an uncensored view of your real feelings and a better perspective on life issues.

We realize that your dreams are unique; no other individual can have your personal background, your emotions, or your experiences. Thus, your own dreams can only be connected to your own "reality". With this in mind, it is important to draw from your personal life and experiences when interpreting a dream.

Once you have an understanding of your dreams, it has the power to unify the body, mind, and spirit. It provides you with insight into your own self and a means for further self-exploration. You will gain a better understanding and discovery of your true self. So stay awhile -- explore, discover, have fun, make friends, and find out what's in YOUR dream