بال زدن

Advertisements

بال زدن
درکتاب سرزمين روياها آمده است :
پرندگان بال مي زنند : يك بي وفايي درحق شما ميشود.
پرندگان بسياري بال مي زنند : مراقب رقيب باشيد.
پرندگان روي درخت بالشان را بازبسته مي كنيد : مراقب اعمال يكي از اعضاء فاميل باشيد .
مرغابيها روي آب بالشان را باز و بسته ميكنند :
نامزد يا دوست شما فكرهايي در سر دارد كه شما نمي دانيد

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*