بانک

بانک
منوچهر مطيعي تهراني گويد:
بانک در زندگي امروز ما بانک جانشين خلف و صديق صرافي هاي قديمي است و صرافي نيز يکي از کهن ترين مشاغل شناخته شده است که پيدايش آن با کشف طلا مقارن بوده و با رواج سکه به اوج رسيده است. بانک در خواب يک عامل طامع تعبير مي شود يعني همان تاويلي که براي صراف و صرافي هست و معبران قديمي دانسته و نوشته اند. چنان چه خود را در بانک و در رديف مشتريان ديديد در آينده موردي پيش مي آيد که سر و کارتان با يک انسان طماع و بخيل و خسيس مي افتد. شخصي که به هيچ وجه شما او را تاييد نمي کنيد و نمي پسنديد اما بالاجبار با او معامله و معاشرت خواهيد کرد. اگر خويشتن را در خواب به جاي تحويل دار بانک ديديد که پشت گيشه نشسته ايد خواب شما مي گويد به چيزي دل بسته و دل خواهيد بست که آن چيز متعلق به شما نيست و اگر هم بتوانيد مالک شويد مدتي طولاني صاحب آن نخواهيد بود. اگر خود را مقابل گيشه ديديد اما جائي بوديدي که تحوي دار ديده نمي شد راهي براي پيشرفت (آموختن بيشتر) به روي شما گشوده مي گردد. اگر تحويل دار را توانستيد ببينيد و او يک مرد بود اتفاق مي افتد که کسي رازي را براي شما فاش مي کند که شما براي شنيدن و دانستن آن راز صالح نيستيد و چنان چه تحويل دار يک زن بود کسي به شما خيانت مي کند و از نظر مالي زيان مي رساند. اگر زني اين خواب را ببيند به شدت گرفتار حسد زنانه مي شود. يا خودش به ديگري حسد مي ورزد و يا ديگري به او حسادت مي کند. اگر در زندگي روزانه خود غالبا به بانک مي رويد و با پول و تحويل دار و دريافت و پرداخت سرو کار داريد بانک طبيعي است و فقط گوياي کار است.

ليلا برايت مى‏گويد:
اگر خواب ببينيد كه مشغول پول گذاشتن در بانك هستيد، نشانه‏ى رسيدن به آرزوهايتان است. اگر خواب ببينيد كه از بانكى پول برداشت مى‏كنيد، نشانه‏ى زيان و ضرر مالى است.

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن تحويلدار بي كار در بانك ، علامت آن است كه در امور كاري خود با شكست مواجه خواهيد شد .
2ـ اگر خواب ببينيد در بانك سكة طلا موجود نمي باشد ، دلالت بر آن دارد كه به سود و موفقت نخواهد رسيد .
3ـ اگر خواب ببينيد در بانك اسكناسها و سكه ها روي هم انبوه شده اند ، علامت آن است كه به احترام و دارايي شما افزوده خواهد شد و در تمام سطوح اجتماعي از احترامي بسيار برخوردار خواهيد شد .

درکتاب سرزمين روياها آمده است :
خود را دربانك مي بينيد : به شما قول دروغ خواهند داد.
كاري با بانك داريد : بطور غيره منتظره پول از دست خواهيد داد.
بانكدارهستيد : مورد تمسخر قرار مي گيريد .
يك وام بانكي مي گيريد : ضرر بزرگ مالي در آينده نزديك
از يك بانك پول دريافت مي كنيد : ورشكستگي نزديك مي شود .
شما در بانك در كنار يكي از كارمندان بانك هستيد: خبرهاي بسيار ناخوشايند

Leave a Reply

Welcome to Tabir e khab!

You are entering the mysterious and fascinating world of dreams, where the rules of reality do not apply. We hope that Tabire khab will help you make sense of your dreams and achieve a better understanding of them. We are dedicated to help you find the key to unlocking and interpreting the meanings to your dreams. In understanding your dreams, you will gain a clearer view on your personal relationships, an uncensored view of your real feelings and a better perspective on life issues.

We realize that your dreams are unique; no other individual can have your personal background, your emotions, or your experiences. Thus, your own dreams can only be connected to your own "reality". With this in mind, it is important to draw from your personal life and experiences when interpreting a dream.

Once you have an understanding of your dreams, it has the power to unify the body, mind, and spirit. It provides you with insight into your own self and a means for further self-exploration. You will gain a better understanding and discovery of your true self. So stay awhile -- explore, discover, have fun, make friends, and find out what's in YOUR dream