باکرہ

Advertisements

باکرہ
درکتاب سرزمين روياها آمده است :
يك دختر باكره را مي بوسيد : خوشبختي بزرگ
شما را به يك دختر باكره معرفي مي كنند : لذايذ بسيار در پيش است .
يك دختر باكره را در بغل داريد : شادي بزرگ
يك دختر باكره را مي ربائيد : زنداني خواهيد شد .
تصوير صورت يك دختر باكره : مشكلات شما را تهديد مي كنند .
شما در مي يابيد كه دختري باكره نيست : يك كينه شخصي
با باكره مقدس حرف مي زنيد : تسلي خاطر و آرامش
يك بيمارخواب باكره مقدس را ببييند :او كاملا بهبود خواهد يافت

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*