تابلو

Advertisements

تابلو

ديدن تابلوى كارخانه يا مغازه در خواب، نشانه‏ى آن است كه يكى از دوستانتان باعث ناراحتى شما مى‏شود. ديدن يك تابلوى نقاشى در خواب، نشانه‏ى آن است كه روزهاى خوشى پيش رو داريد. اگر در خواب يك تابلوى نقاشى بخريد، به اين معنى است كه به خاطر موضوعى عصبانى مى‏شويد. اگر خواب ببينيد كه مشغول فروختن تابلوى نقاشى هستيد، نشانه‏ى بهبودى در امور مالى است.

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*