تابوت

تابوت

منوچهر مطيعي تهراني گويد:

اگر در خواب تابوت ديديد نترسيد زيرا عمر شما طبيعي است و ديدن تابوت در خواب ارتباطي با مرگ و زندگي ندارد. نفايس نوشته تابوت ملک وسيع و بزرگ است و مرده مال حرام در حالي که

مرحوم مجلسي مرده را مال و منال و خير و برکت تعبير کرده است. اگر ديديد خودتان تابوت مي سازيد ساختمان مي سازيد ساختماني که ساليان دراز بر جا مي ماند و خودتان هم از آن بهره مند مي گرديد. اگر در خواب ديديد که تابوتي را به دوش مي برند و شما هم در زمره تشييع کنندگان هستيد خبري از غايب به شما مي رسد يا به چيزي که از آن دل بريده ايد اميدوار مي شويد. اگر گمشده اي داريد که آن را از دست رفته مي پنداريد باز مي يابيد. اگر در خواب ديديد که تابوتي پوشيده است و ندانستيد درون آن چيست يا کيست با موردي برخورد مي کنيد که نمي دانيد سود بخش است يا زيان آور که ممکن است سود آور باشد. به هر صورت ديدن تابوت در خواب وحشتناک نيست و نبايد بيننده خواب بترسد.

لوک اويتنهاو مي گويد :

تابوت : زندگي طولاني و خوش

دراز کشيدن درون يک تابوت : موانع بر سر راه

آنلي بيتون مى‏گويد:

ديدن تابوت در خواب، بيانگر وقوع يك اتفاق ناگوار است. ديدن جنازه در تابوت، نشانه‏ى غم و نااميدى است. اگر خواب ببينيد در تابوتى هستيد، يعنى بيمارى خطرناكى شما را تهديد مى‏كند.

ليلا برايت مى‏گويد:

ديدن تابوتى خالى در خواب، نشانه‏ى آن است كه از موضوعى نگران مى‏شويد. اگر در خواب زير تابوتى را بگيرد نشانه‏ى شنيدن اخبار خوب است.

Leave a Reply

Welcome to Tabir e khab!

You are entering the mysterious and fascinating world of dreams, where the rules of reality do not apply. We hope that Tabire khab will help you make sense of your dreams and achieve a better understanding of them. We are dedicated to help you find the key to unlocking and interpreting the meanings to your dreams. In understanding your dreams, you will gain a clearer view on your personal relationships, an uncensored view of your real feelings and a better perspective on life issues.

We realize that your dreams are unique; no other individual can have your personal background, your emotions, or your experiences. Thus, your own dreams can only be connected to your own "reality". With this in mind, it is important to draw from your personal life and experiences when interpreting a dream.

Once you have an understanding of your dreams, it has the power to unify the body, mind, and spirit. It provides you with insight into your own self and a means for further self-exploration. You will gain a better understanding and discovery of your true self. So stay awhile -- explore, discover, have fun, make friends, and find out what's in YOUR dream