تاج

تاج

محمدبن سيرين گويد:

تاج در خواب ديدن، پادشاه راملك ولايت است و زنان را شوهر و مردم عامه را نيكوئي حال. اگر بيند بر سر تاج داشت از زر و مرصع، دليل كه قدري بلند و منزلتي عظيم يابد، وليكن در دين و راه شريعت ضعيف است. اگر اين خواب را زني ديد، دليل كه شوهري كند صاحب حشمت و جاه در شغل دنيا.

ابراهيم كرماني گويد:

اگر بيند بر سر وي تاج نهاد، دليل كه او از پادشاه، كامروائي رسد. اگر بيند پادشاه تاج به وي داد و او بر سر نهاد، دليل كه زن توانگر خوبروي بخواهد و از او كام دل و داد يابد. اگر بيند تاج از سر او بيفتاد و بشكست، دليل كه زن را طلاق دهد. اگر كسي بيند تاج از سر وي برگرفته شد، دليل كه زن از وي جدا شود. اگر بيند تاج از سر وي بيفتاد و بشكست، دليل كه زن او بميرد، يا كسي از اهل بيت او بميرد و از دنيا رحلت كند.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

اگر زني ديد تاج بر سر دارد و شوهر ندارد، دليل كه شوهر كند.

اگر شوهر دارد، دليل كه بر زنان مهتر شود.

اگر زني ديد تاج از سر او گرفتند، دليل كه شوهر او زني خواهد يا شوهر او را طلاق دهد.

اگر ديد تاج مرصع به گوهرها بر سر پادشاه نهاد، دليل كه قريب و ازنزديکان پادشاه است و جاه و حرمت وي را حاصل شود.

منوچهر مطيعي تهراني گويد:

تاج در خواب براي زنان شوهر است و براي مردان مجد و شرف و آبرو و اعتبار. اگر زني در خواب ببيند که تاج يا نيم تاج بر سر دارد و شوهر نداشته باشد شوهر مي کند و او شوهري است ايده آل. اگر دختر دم بختي ببيند نيم تاج يا تاج بر سر نهاده يا در دست دارد که متعلق به خودش مي باشد خواستگاري در حد عالي براي او مي آيد. اگر مردي ببيند که تاج بر سر نهاده وضع مادي و معنوي او خوب مي شود تا جايي که بين همگان امتياز مي يابد. اگر جواني اين خواب را ببيند شغلي پيدا مي کند و به مقصود مي رسد. اگر در خواب ديديد که کسي بر سر شما تاج نهاد آن شخص خدمتي بزرگ در حق شما انجام مي دهد و چنانچه شما بر سر ديگري تاج گذاشتيد اين خدمت بزرگ از جانب شما انجام مي گيرد. اگر مردي ببيند که تاج داشت و برداشت و بر زمين نهاد يا بيکار مي شود و يا همسرش را طلاق مي دهد و اگر زني اين خواب را ببيند با شوهرش اختلاف پيدا مي کند و احتمالا از او جدا مي شود. اگر دختر و پسري جوان ببينند که تاج داشتند و از سر بر گرفتند شانسي را از دست مي دهند. تاج هر چه مرصع تر و باشکوه تر باشد مجد و عظمت بيشتر است و موقعيتي بهتر نصيب بيننده خواب مي گردد. در پايان اگر زني بر سر زن ديگر تاج نهاد هووي او مي شود.

لوک اويتنهاو مي گويد :

تاجگذاري : يک خوشبختي گذرا

يوسف نبي عليه السلام گويد:

ديدن تاج مملکت بود

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن تاج در خواب ، نشانة تغيير و تحول در زندگي و رفتن به سفري درازمدت است .

2ـ اگر خواب ببينيد تاجي بر سر داريد ، نشانة از دست دادن ثروت است .

3ـ اگر خواب ببينيد فردي تاجگذاري مي كند ، علامت ارزشمند بودن تفكر شماست .

4ـ اگر خواب ببينيد شخصي كه تاج بر سر گذاشته است آدمي عالي مقام است كه با شما گفتگو مي كند ، نشانة علاقة شما به امور مملكتي و مسايل سياسي است .

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر در خواب تاج طلايى ديديد، نشانه‏ى آن است كه دچار خودخواهى شده‏ايد. ديدن تاج نقره‏اى در خواب، به معناى آن است كه به زودى هديه‏اى به دستتان مى‏رسد. اگر در خواب ببينيد كه روى سر كسى تاج مى‏گذاريد، به معناى آن است كه با تلاش فراوان به اهدافتان خواهيد رسيد.

Leave a Reply

Welcome to Tabir e khab!

You are entering the mysterious and fascinating world of dreams, where the rules of reality do not apply. We hope that Tabire khab will help you make sense of your dreams and achieve a better understanding of them. We are dedicated to help you find the key to unlocking and interpreting the meanings to your dreams. In understanding your dreams, you will gain a clearer view on your personal relationships, an uncensored view of your real feelings and a better perspective on life issues.

We realize that your dreams are unique; no other individual can have your personal background, your emotions, or your experiences. Thus, your own dreams can only be connected to your own "reality". With this in mind, it is important to draw from your personal life and experiences when interpreting a dream.

Once you have an understanding of your dreams, it has the power to unify the body, mind, and spirit. It provides you with insight into your own self and a means for further self-exploration. You will gain a better understanding and discovery of your true self. So stay awhile -- explore, discover, have fun, make friends, and find out what's in YOUR dream