تازيانه

تازيانه

حضرت دانيال گويد:

اگر كسي بيند تازيانه به خرط كرده است، دليل كه كارش بر مراد و نظام است. اگر ديد تازيانه او مخروط نكرده است، دليل بر شرف و بزرگي است، به قدر آن تازيانه، و بعضي گويند، كه تازيانه در خواب، دليل بر مال اندك است بر قدر بيننده خواب. اگر ديد دوال تازيانه او بگسست، دليل كه مال و بزرگي از وي جدا شود.

محمدبن سيرين گويد:

اگر كسي ديد كه كسي را به تازيانه بزد، دليل كه به كاري مشغول شود كه از آن كسب و كسب او فايده بدو نرسد. اگر بيند تازيانه از دست بينداخت، دليل كه آن كاري كه در دست دارد بيندازد. اگر كسي ديد كسي را به تازيانه بزد و خون ازتن وي روان شد، دليل كه سخنهاي ناخوش شنود.

ابراهيم كرماني گويد:

اگر بيند كسي او را به تازيانه بزد، دليل كه از آن كس مال حرام يابد. اگر ديد به زخم تازيانه خون از او روان شد، دليل كه مال يابد. اگر بيند كه نشان زخم تازيانه بر تن او بماند، دليل كه سخنهاي ناخوش شنود. اگر ديد او را با تازيانه بزدند و ندانست كه چه كسي زد، دليل كه ناگاه مال آيد

جابرمغربي گويد:

اگر كسي به خواب ديد كه در دست تازيانه نيكو داشت يا علاقه ابريشمين، دليل كه او را فرزندي آيد. اگر بيند تازيانه از چوب است، دليل است بر قوت حال وي. اگر بيند تازيانه از چرم يااز دوال است، دليل كه خير منفعت بدو رسد. اگر بيند تازيانه در دست داشت و بشكست، دليل كه فرزندش بميرد يا از كار خود معزول شود. اگر بيند بر اسب نشسته و تازيانه مي زد، دليل كه به جاي كسي كاري كند و بدان كار، بر وي منت نهد. اگر بيند بر پشت كسي تازيانه مي زد و از آنجا خون برآمد، دليل كه آن كس مال حرام يابد يا زننده او را متهم كند به گناهي. اگر بر پشت خود زخم تازيانه زد، چنانكه پاره پاره شد، دليل كه اهل او متفرق شوند. اگر كسي را بي اندازه تازيانه زد، دليل كه وي را غم واندوه رسد.

اسماعيل بن اشعث گويد:

اگر كسي بيند در خانه خود بدست خود تازيانه كوتاه بود و پس از آن دراز شد، دليل كه زبان او بر خصم دراز شود. اگر بيند دراز بود و كوتاه شد، دليل كه دشمن بر وي غلبه كند.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

تازيانه در خواب بر پنج وجه است.

اول: شعث وقبح و زشت.

دوم: جدل كردن و بگو مگو.

سوم: روشن شدن كاري مشكل.

چهارم: سفر و مفارقت.

پنجم: بزرگي و مال.

منوچهر مطيعي تهراني گويد:

 تازيانه در گذشته يک وسيله جنگي و تدافعي بوده و هر جنگجوي سوارکاري يک تازيانه داشت که به سبک و روش خودش مي بست و به کار مي برد به طوري که از تازيانه يک نفر، شخص ديگري نمي توانست با مهارت و چابکي استفاده کند ولي امروز تازيانه در زندگي ما جايي مخصوص و مشخص ندارد و فقط گه گاه براي تعزيز و تنبيه خلافکاران به کار مي رود. احتمال اين که کسي تازيانه در خواب ببيند کم است معهذا نوشته مي شود. معبران کهن تازيانه را عزت و شرف مرد تعبير کرده و نوشته اند که اگر کسي ببيند تازيانه از دستش مي افتد از کار معزول مي شود.

Leave a Reply

Welcome to Tabir e khab!

You are entering the mysterious and fascinating world of dreams, where the rules of reality do not apply. We hope that Tabire khab will help you make sense of your dreams and achieve a better understanding of them. We are dedicated to help you find the key to unlocking and interpreting the meanings to your dreams. In understanding your dreams, you will gain a clearer view on your personal relationships, an uncensored view of your real feelings and a better perspective on life issues.

We realize that your dreams are unique; no other individual can have your personal background, your emotions, or your experiences. Thus, your own dreams can only be connected to your own "reality". With this in mind, it is important to draw from your personal life and experiences when interpreting a dream.

Once you have an understanding of your dreams, it has the power to unify the body, mind, and spirit. It provides you with insight into your own self and a means for further self-exploration. You will gain a better understanding and discovery of your true self. So stay awhile -- explore, discover, have fun, make friends, and find out what's in YOUR dream