تبليغ

Advertisements

تبليغ

اگر خواب ببينيد كه براى موضوعى تبليغ مى‏كنيد، يعنى بايد براى انجام كارى تصميم درستى بگيريد. ديدن تبليغات در خواب، بيانگر آن است كه بايد در انجام كارها دقت بيشترى داشته باشيد.

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*