تجارتخانه

تجارتخانه

ديدن تجارت خانه در خواب، نشانه‏ى پيشرفت در امور كارى است. اگر در خواب وارد تجارت خانه‏اى شويد كه پر از جنس است، به معنى موفقيت در كارها است. ديدن تجارت خانه‏ى خالى در خواب، بيانگر ضرر مالى است

. .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*