تجارت

Advertisements

تجارت

ليلا برايت مى‏گويد:

تجارت كردن در خواب، نشانه‏ى بستن قراردادهاى مهم است.

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر در خواب ببينيد كه در تجارتى شكست مى‏خوريد، يعنى بايد براى مدتى با مشكلات زيادى مبارزه كنيد.

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*