تجملات

Advertisements

 تجملات

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر در خواب ببينيد كه با تجملات زندگى مى‏كنيد، به اين معنا است كه در امور مالى دچار ضرر مى‏شويد.

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر در خواب زن فقيرى ببيند كه از تجملات زندگى لذت مى‏برد، به اين معنا است كه تغيير و تحولاتى خوشايند پيش رو دارد

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*