تخته سياه

Advertisements

تخته سياه

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر خواب ببينيد با گچ سفيد بر تخته سياهي مي نويسيد ، نشانة آن است كه خبرهايي بد از جابت فردي كه دستخوش بيماري است به شما خواهد رسيد . يا تجارت شما دچار نوسان و آشفتگي هايي خواهد شد .

ليلا برايت مى‏گويد:

پاك كردن تخته سياه در خواب، نشانه‏ى آن است كه بايد دقت بيشترى در كارتان به عمل آوريد

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*