ترازوگر

Advertisements

ترازوگر

به خواب ديدن، پادشاه عدل است و ترازوي راست، قاضي راست حكم بود يا وزير عادل.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

ترازوي قيامت در خواب ديدن بر شش وجه است.

اول: قاضي .

دوم: پادشاه.

سوم: فقيه.

چهارم: ميانجي.

پنجم: حكم راست.

ششم: حكم نا راست.

اگر بيند كردار نيك وي در ترازوي قيامت، بيش از كردار بد وي است، دليل كه بهشت يابد و از عقوبت رسته گردد

اگر به خلاف اين بيند، دليل كه مستوجب عقوبت دوزخ است

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*