د

دارائي

درخت ابنوس

انواع درختان

دل

داخل آب رفتن

درخت آلو

درم

دُم

دامن

درخت-اقاقيا

درو

دندان

دايي

درخت امرود

دره

دوال

دبيري

درخت انار

دريانورد

دود کش

دخنه

درخت انجير

دست

دوست

دراج

درخت انگور

دست دادن

دوغ

درختان

درخت بادام

دستمال

دهان

درشکه

درخت بلوط

دستينه

ديدار

درندگان

درخت بليل

دعا کردن

دينارها

درويشي

درخت بيد

دف زدن

دارو

دريازدگي

درخت پسته

دکمه سر دست

دام

دژخيم

درخت ترنج

دنبه

دانه ها

دست پر مو

درخت جوز

دوات

دبيرستان

دستکش

درخت چنار

دود

دختر ناتني

دسته گل

درخت حنظل

دوزخ

در آغوش گرفتن

دشنام

درخت خار

دوشاب

درباني

دفتر

درخت خرما

ده

در زدن

دکمه

درخت زرد آلو

دهنه اسب

درمنه

دلفين

درخت زيتون

ديگ پايه

دروغ گفتن

دمل

درخت سدر

ديوانگي

درياچه

دندان نيش

درخت سرو

دارکوب

دزد دريايي

دوختن

درخت سنجد

داغ کردن

دست بند

دوربين

درخت سيب

دانشگاه

دستشوئي

دوش

درخت شفتالو

دبهء روغن

دست و روي شستن

دويدن

درخت شمامه

دختر

دشمن

دهليز

درخت صنوبر

در

دعوت

ديگ بخار

درخت عرعر

دراکولا

دکتر

ديوار

درخت عود

درد کردن اعضاء

دلالي کردن

دارچين

درخت فندق

درمانگاه

دمپايي

داس

درخت کدو

درودگر

دندان پزشک

دانشکده

درخت گردو

دريا

دوچرخه

دباغي

درخت گل

دزد

دوده

دجّال

درخت گلنار

دستار

دوست داشتن

ددگان

درخت مورد

دست زدن

دوقلو

دراعه

درخت نارنج

دستمال سفره

دُهل زدن

دکان

درخت ني

دشت

ديگ

درخت ياسمن

دعوا

ديو

1 Comment

  1. Shahryar11-02-2015

    Adabiate maskharei dare, Adam nemifahme

Leave a Reply

Welcome to Tabir e khab!

You are entering the mysterious and fascinating world of dreams, where the rules of reality do not apply. We hope that Tabire khab will help you make sense of your dreams and achieve a better understanding of them. We are dedicated to help you find the key to unlocking and interpreting the meanings to your dreams. In understanding your dreams, you will gain a clearer view on your personal relationships, an uncensored view of your real feelings and a better perspective on life issues.

We realize that your dreams are unique; no other individual can have your personal background, your emotions, or your experiences. Thus, your own dreams can only be connected to your own "reality". With this in mind, it is important to draw from your personal life and experiences when interpreting a dream.

Once you have an understanding of your dreams, it has the power to unify the body, mind, and spirit. It provides you with insight into your own self and a means for further self-exploration. You will gain a better understanding and discovery of your true self. So stay awhile -- explore, discover, have fun, make friends, and find out what's in YOUR dream