جاده

جاده
منوچهر مطيعي تهراني گويد :
جاده ها در خواب هاي ما (زندگي و سرنوشت) هستند. راه هاي خوب و بدي به شمار مي روند که مي پيمائيم و در اين راه ها به نتايج نيک و بد و خير و شر ميرسيم. اگر در خواب جاده اي ديديد که در آن جاده تنها بوديد در روزهاي آينده احساس تنهائي و بي ياوري مي کنيد. اگر در جاده اي پا برهنه بوديد خوب نيست. اگر جاده ناصاف و غير هموار بود با مشکلاتي رو به رو مي شويد و به دشواري مي افتيد. اگر جاده اي را که مي پيموديد ( با وسيله يا بدون وسيله فرق نمي کند) صاف و هموار بود تعبيري مخالف تعبير بالا دارد و خواب شما مي گويد راه پيشرفتتان صاف است. اگر جاده ناگهان بريده شد و به بن بست رسيد خوب نيست. اگر جاده پرتگاه داشت و شما از آن پائين رفتيد تنزل شان مي يابيد و اگر به پرتگاه سقوط کرديد حادثه اي نامطلوب اتفاق مي افتد که موجب سقوط شما مي شود. اگر جاده تنگ و آفتاب گرم بود به بيماري مبتلا مي شويد. اگر به سر بالائي رسيديد و به آساني آن را طي کرديد ارتقا مقام مي يابيد و چنانچه به دشواري بر خورديد مشکلاتي سر راه شما قرار مي گيرد که در مي مانيد. به ديدن جاده در خواب مسير همان حياتي است که داريد طي مي کنيد منتها خواب شما از آينده هايي نه چندان دور خبر مي دهد و شما را از آن چه مي خواهد پيش بيايد آگاه مي کند.

مولف گويد :
اگرببيند در جاده از ماشين پياده شده و به راه نگاه کرد دليل که در مبدا حرکت کاري برايش پيش خواهد آمد

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر خواب ببينيد در جاده اي ناهموار و ناشناخته سفر مي كنيد ، علامت آن است كه وظايف جديدي به عهده خواهيد گرفت كه نتيجه اي جز اتلاف وقت و ناراحتي براي شما به ارمغان نخواهد آورد .
2ـ اگر خواب ببينيد از جاده اي عبور مي كنيد كه اطراف آن را گلها و درختان فرا گرفته اند ، نشانة آن است كه ناگاه شادماني بزرگي شما را فرا خواهد گرفت .
3ـ اگر خواب ببينيد به همراه دوستانتان از جاده اي سرسبز و با صفا عبور مي كنيد ، نشانة آن است كه در آيندة نزديك صاحب همسر و فرزنداني خواهيد شد و همچنين خانه اي زيبا خواهيد ساخت .
4ـ اگر خواب ببينيد در جاده اي راه خود را گم كرده ايد ، علامت آن است كه بر سر تصميم گيري پيرامون مسايل تجاري مرتكب اشتباه مي شويد و زيان مي بينيد
جاده
منوچهر مطيعي تهراني گويد :
جاده ها در خواب هاي ما (زندگي و سرنوشت) هستند. راه هاي خوب و بدي به شمار مي روند که مي پيمائيم و در اين راه ها به نتايج نيک و بد و خير و شر ميرسيم. اگر در خواب جاده اي ديديد که در آن جاده تنها بوديد در روزهاي آينده احساس تنهائي و بي ياوري مي کنيد. اگر در جاده اي پا برهنه بوديد خوب نيست. اگر جاده ناصاف و غير هموار بود با مشکلاتي رو به رو مي شويد و به دشواري مي افتيد. اگر جاده اي را که مي پيموديد ( با وسيله يا بدون وسيله فرق نمي کند) صاف و هموار بود تعبيري مخالف تعبير بالا دارد و خواب شما مي گويد راه پيشرفتتان صاف است. اگر جاده ناگهان بريده شد و به بن بست رسيد خوب نيست. اگر جاده پرتگاه داشت و شما از آن پائين رفتيد تنزل شان مي يابيد و اگر به پرتگاه سقوط کرديد حادثه اي نامطلوب اتفاق مي افتد که موجب سقوط شما مي شود. اگر جاده تنگ و آفتاب گرم بود به بيماري مبتلا مي شويد. اگر به سر بالائي رسيديد و به آساني آن را طي کرديد ارتقا مقام مي يابيد و چنانچه به دشواري بر خورديد مشکلاتي سر راه شما قرار مي گيرد که در مي مانيد. به ديدن جاده در خواب مسير همان حياتي است که داريد طي مي کنيد منتها خواب شما از آينده هايي نه چندان دور خبر مي دهد و شما را از آن چه مي خواهد پيش بيايد آگاه مي کند.

مولف گويد :
اگرببيند در جاده از ماشين پياده شده و به راه نگاه کرد دليل که در مبدا حرکت کاري برايش پيش خواهد آمد

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر خواب ببينيد در جاده اي ناهموار و ناشناخته سفر مي كنيد ، علامت آن است كه وظايف جديدي به عهده خواهيد گرفت كه نتيجه اي جز اتلاف وقت و ناراحتي براي شما به ارمغان نخواهد آورد .
2ـ اگر خواب ببينيد از جاده اي عبور مي كنيد كه اطراف آن را گلها و درختان فرا گرفته اند ، نشانة آن است كه ناگاه شادماني بزرگي شما را فرا خواهد گرفت .
3ـ اگر خواب ببينيد به همراه دوستانتان از جاده اي سرسبز و با صفا عبور مي كنيد ، نشانة آن است كه در آيندة نزديك صاحب همسر و فرزنداني خواهيد شد و همچنين خانه اي زيبا خواهيد ساخت .
4ـ اگر خواب ببينيد در جاده اي راه خود را گم كرده ايد ، علامت آن است كه بر سر تصميم گيري پيرامون مسايل تجاري مرتكب اشتباه مي شويد و زيان مي بينيد

Leave a Reply

Welcome to Tabir e khab!

You are entering the mysterious and fascinating world of dreams, where the rules of reality do not apply. We hope that Tabire khab will help you make sense of your dreams and achieve a better understanding of them. We are dedicated to help you find the key to unlocking and interpreting the meanings to your dreams. In understanding your dreams, you will gain a clearer view on your personal relationships, an uncensored view of your real feelings and a better perspective on life issues.

We realize that your dreams are unique; no other individual can have your personal background, your emotions, or your experiences. Thus, your own dreams can only be connected to your own "reality". With this in mind, it is important to draw from your personal life and experiences when interpreting a dream.

Once you have an understanding of your dreams, it has the power to unify the body, mind, and spirit. It provides you with insight into your own self and a means for further self-exploration. You will gain a better understanding and discovery of your true self. So stay awhile -- explore, discover, have fun, make friends, and find out what's in YOUR dream