جارو

جارو
محمدبن سيرين گويد:
جاروب درخواب، خادم و خدمتكار است و جاروب درشت خادمي است كه تقاضاي چيزها كند. اگر بيند كه خانه را به جارو مي رفت، دليل كه مالش ضايع شود. اگر بيند خانه كسي مي رفت، دليل كه مال كسي بدو رسد, خاصه بيند كه خاك رفته را به خاك خود آورد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
جاروب ديدن به خواب بر سه وجه است.
اول: خادم،
دوم: منفعت،
سوم: كسى كه از مردم تقاضا مى كند جيزهايى را كه دارند به او بدهند.

منوچهر مطيعي تهراني گويد :
جارو کردن در خواب پس انداز مال اندک است و به زبان ساده تر پول جمع کردن. عمل زوائد مخارج ضروري را زدن و بهاي آن را به کناري نهادن و به آن دل خوش بودن در خواب هاي ما به صورت جارو کردن و جارو ظاهر مي شود. معبران کهن نوشته اند جارو خادم و خدمتگزار است ولي به نظر من تعبير بالا درست تر است. زني اگر در خواب ببينيد که جارو مي کند و آن صبح زود و به هنگام طلوع آفتاب باشد مورد توجه و عنايت شوهرش قرار مي گيرد و اگر ببينيد که شب در تاريکي جارو مي کند دعوا و مرافعه راه مي اندازد. جارو کردن در خواب هنگام شب خوب نيست. مردي اگر در خواب ببيند که جارو مي کند و به خانه خود خير و برکت مي آورد. جواني اگر در خواب ببيند که جارو مي کند و خس و خاشاک و خاکروبه جمع کرده ، پولي در اختيارش مي گيرد يا اينکه به کاري مشغول مي شود. جارو کشيدن به ديوار خوب نيست و غم و اندوه مي آورد و به معني جا به جا کردن غم و اندوه است همان طور که خاک را از ديوار به کف اتاق مي ريزيد خواب شما مي گويد ناراحتي ها را جا به جا مي کنيد. جاروي دسته دار کمک و مساعدتي است مالي که به بيننده خواب مي شود. اگر در خواب ببينيد که کسي جارو مي کند و خس و خاشاک را به طرف شما مي راند براي شما درد سر و ناراحتي مالي به وجود مي آورد و اگر خلاف جهت شما جارو مي کند و خاکروبه را از جائي که شما بوديد دور مي راند غم و اندوه را از شما مي راند. ديدين جاروي از هم گسيخته و پاره و ولو در خواب خوب نيست و بيماري يا مرگ زن خانه است. دور افکنده و فروختن جارو جدائي بين زن و شوهر است. اگر ببينيد که جارو مي کنيد و خس و خاشاک و خاک را گوشه اي گرد مي آوريد پول جمع مي کنيد و اگر به وسيله خاک انداز بر گرفتيد پولي به دست شما مي رسد مشروط بر اين که دور نريزيد.

لوک اويتنهاو مي گويد :
جاروکردن : آدمهاي به ظاهر دوست
جارو : اختلاف در درون خانواده
جاروي کهنه : يک ديدار
جاروي تازه : آدمهاي به ظاهر دوست
خريدن يک جارو : اختلاف با افراد خانواده
سوار جارو شدن : خرافات
آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن جاروي نو در خواب ، دلالت بر آن دارد كه با صرفه جويي اوضاع مالي بهبود خواهد يافت .
2ـ اگر خواب ببينيد جايي را جارو مي كنيد ، نشانة آن است كه در معامله اي زيان خواهيد ديد .
3ـ اگر زني خواب ببيند جاروي خود را گم كرده است ، علامت آن است كه او براي شوهر خود همسري بداخلاق ، و براي امور خانه زني نامرتب است

Leave a Reply

Welcome to Tabir e khab!

You are entering the mysterious and fascinating world of dreams, where the rules of reality do not apply. We hope that Tabire khab will help you make sense of your dreams and achieve a better understanding of them. We are dedicated to help you find the key to unlocking and interpreting the meanings to your dreams. In understanding your dreams, you will gain a clearer view on your personal relationships, an uncensored view of your real feelings and a better perspective on life issues.

We realize that your dreams are unique; no other individual can have your personal background, your emotions, or your experiences. Thus, your own dreams can only be connected to your own "reality". With this in mind, it is important to draw from your personal life and experiences when interpreting a dream.

Once you have an understanding of your dreams, it has the power to unify the body, mind, and spirit. It provides you with insight into your own self and a means for further self-exploration. You will gain a better understanding and discovery of your true self. So stay awhile -- explore, discover, have fun, make friends, and find out what's in YOUR dream