جام

جام
ابراهيم كرماني گويد:
اگر بيند كه آب به جام برداشت، دليل كند كه بر مال و زندگي فريفته شود. اگر بيند جام پر آب يا گلاب فرا گرفت يا كسي بدو داد و از آن بخورد، دليل كه زن خواهد يا كنيزك خرد و او فرزندي پارسا آيد كه از او راحت بيند. اگر بيند آب از جام بريخت و جام بماند، دليل كه فرزندش بميرد و مادرش بماند. اگر بيند جام بشكست و آب بريخت، دليل برهلاك فرزند است و مادر، هردو.

جابر مغربي گويد:
اگر جام ها در خانه ا در ديوار نشانده بود، دليل كه به عدد آن جام ها او را كنيزكان و زنان بود. اگر جام سفيد يا سبز بيند، دليل كه او را زنان مصلح پارسا باشد. اگر جامهاي سرخ بيند، دليل كه او را زنان معاشره مفسده است. اگر جام ها زرد بيند، دليل كه زنان او بيمار و زردگون باشند. اگر جام ها سياه بيند، دليل كه او را زنان اندوهگين و مصيبت زده باشد.

منوچهر مطيعي تهراني گويد :
جام اگر پياله و پيمانه باشد که در حرف ـ پ ـ کلمه پياله تعبيرش نوشته شده و تکرار آن ضروري نيست ولي اگر جام وسيله نوشيدن باشد تعبيرش نوشته مي شود. به نوشته مرحوم مجلسي اگر کسي جام پر از آشاميدني را (درون آن جام هر مايعي باشد فرق نمي کند. شراب يا آب) تا انتها بنوشد نشان آن است که عمرش به پايان رسيده و طومار حياتش زود در هم پيچيده مي شود. چنانچه جام را تا نيمه بنوشد خواب مي گويد که عمرش به نيمه رسيده و نيم ديگرش باقي مانده که در آن مي تواند جبران مافات کند. اگر آن چه از جام مي نوشد شيرين باشد شيرين کام مي شود و به نعمت و دولت مي رسد و عز و جاه او افزوده مي گردد ولي اگر مايع درون جام تلخ و تند و بد مزه باشد به شکست و تلخ کامي مي رسد. اگر تيره و تار باشد رنج و اندوه مي يابد. اگر جامش شيشه اي باشد يا اين که جام در دست بيننده خواب بلرزد زندگي متزلزلي دارد که بر آن اعتباري نيست. اگر جام فلزي باشد زندگيش معتبر است. اگر چيزي در جام ريخت و جام را پر کرد و به دست گرفت ثروتمند مي شود و اگر جامي داشت و بيننده خواب به غفلت يا به عمد و سهو محتويات جام را زمين ريخت ورشکست و تهي دست مي شود و زيان کلي مي بيند. اگر کسي جامي پر به دست بيننده خواب داد( به شرطي که تا انتها ننوشد) از جانب دهنده جام سودمند مي گردد و عکس اين هم صادق است.

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر خواب ببينيد از جامي نقره اي مي نوشيد ، نشانة آن است كه در آيندة نزديك از حرفة خود سودي اندك نصيبتان خواهد شد .
2ـ ديدن جام هاي قديمي در خواب ، علامت آن است كه از طرف افرادي ناآشنا ، به شما ثروتي خواهد رسيد .
3ـ اگر زني خواب ببيند به مردي يك جام شيشه اي پر از آب مي دهد ، علامت آن است كه در زندگي لذتي نامشروع خواهد برد

Leave a Reply

Welcome to Tabir e khab!

You are entering the mysterious and fascinating world of dreams, where the rules of reality do not apply. We hope that Tabire khab will help you make sense of your dreams and achieve a better understanding of them. We are dedicated to help you find the key to unlocking and interpreting the meanings to your dreams. In understanding your dreams, you will gain a clearer view on your personal relationships, an uncensored view of your real feelings and a better perspective on life issues.

We realize that your dreams are unique; no other individual can have your personal background, your emotions, or your experiences. Thus, your own dreams can only be connected to your own "reality". With this in mind, it is important to draw from your personal life and experiences when interpreting a dream.

Once you have an understanding of your dreams, it has the power to unify the body, mind, and spirit. It provides you with insight into your own self and a means for further self-exploration. You will gain a better understanding and discovery of your true self. So stay awhile -- explore, discover, have fun, make friends, and find out what's in YOUR dream