جسد

جسد
منوچهر مطيعي تهراني گويد :اگر در خواب جسد حيوانات را ببينيم خوب است بدانيم که جسد به کدامين حيوان متعلق است. اگر خواب گنگ و مبهم باشد و ندانيم که اجساد چه حيواناتي را ديده ايم تعبيرش اين است که غمگين مي شويم. رنجي به ما نمي رسد فقط غمي هست که مي رسد و زود هم مي گذرد. اگر در خواب خود جسد حيوان حلال گوشت را ببينيم خوابي است نيکو بخصوص اگر مذبوح باشد. به هر حال ديدن جسد حيوان مذبوح حلال گوشت خوب است. اما اگر جسد حيوانات مکروه و حرام گوشت در خواب ببينيد خوب نيست چون خواب شما از غم و رنج خبر مي دهد.
لوک اويتنهاو مي گويد :
جسد : سلامتي پايدار
ديدن جسدي که در قبر گذاشته شود : جدايي نزديک براي عشاق
غسل داده شده : مراقب سلامتي خود باشيد
جسد متعفن : ناراحتي
جسد رقصان : ارثيه کلان
جسدهاي بسيار : دعوت شدن به يک جشن خانوادگي

آنلي بيتون مى‏گويد:
1- ديدن جسد در خواب ، نشانه از ميان رفتن شادي است و کسب خبرهاي بد از وضعيت دوستي که درميان شما نيست . اگر شخص جواني خواب جسد ببيند ، نشانه برباد رفتن لذتي و هجوم نوميديهاي پياپي است.
2- اگر در خواب جسدي را ميان تابوتي ببيند ، نشانه وقوع مشکلات فراوان است .
3- ديدن جسدي سياهپوش در خواب ، نشانه مرگ دلخراش يک دوست يا تزلزل و گرفتاري در حرفه خواهد بود .
4- اگر در خواب ببيند در ميدان جنگ اجساد زيادي خفته اند ، دلالت بر دسته بنديهاي سياسي و جنگ بين کشورها است .
5- ديدن اجساد حيوانات در خواب ، علامت زيان در شغل و خلل در سلامت است .
6- ديدن جسد يکي از نزديکان ، نشانه مرگ يکي از اعضاي خانواده است يا اختلاف شديد بين افراد خانواده .
7- اگر عشاق اجساد حيوانات را در خواب ببينند ، علامت ناتواني در حفظ پيمانهاي مقدس است .
8- اگر خواب ببيند روي چشم جسدي پول مي گذاريد ، نشانه آن است که دشمنان شما چپاول مي کنند و شما در آن وضع حتي قدرت خشمگين شدن را هم نداريد

Leave a Reply

Welcome to Tabir e khab!

You are entering the mysterious and fascinating world of dreams, where the rules of reality do not apply. We hope that Tabire khab will help you make sense of your dreams and achieve a better understanding of them. We are dedicated to help you find the key to unlocking and interpreting the meanings to your dreams. In understanding your dreams, you will gain a clearer view on your personal relationships, an uncensored view of your real feelings and a better perspective on life issues.

We realize that your dreams are unique; no other individual can have your personal background, your emotions, or your experiences. Thus, your own dreams can only be connected to your own "reality". With this in mind, it is important to draw from your personal life and experiences when interpreting a dream.

Once you have an understanding of your dreams, it has the power to unify the body, mind, and spirit. It provides you with insight into your own self and a means for further self-exploration. You will gain a better understanding and discovery of your true self. So stay awhile -- explore, discover, have fun, make friends, and find out what's in YOUR dream