جن

جن
بدان كه معبران را در اين خلاف است وبعضي گفته اند دشمن است و بعضي گفته اند بخت است و كامروائي در آن كار كه بود.

ابوهريره گويد:
از رسول خدا (ص) مروي است كه ديدار پري در خواب، دولت و بزرگي است و دست در دست او نهادن و با او سخن گفتن، دليل خرمي است.

محمدبن سيرين گويد:
پري به خواب ديدن، اگر خوشخوي و شادمان است، دليل كه عز و دولت يابد، اگر او را زشت و غمگين بيند، دليل بر غم و اندوه كند،اگر پري را مرده بيند، كار او شوريده شود، اگر با پري جنگ مي كرد، دليل كه كار او آشفته شود.

ابراهيم كرماني گويد:
پريان بعضي مسلمانند و در خواب ديدن، دوست و بخت و دولت است و آن چه كافر باشند، ديدار ايشان ديدار دشمن و ادبار و اندوه است.

حضرت دانيال گويد:
اگر به خواب ديد كه در ميان پريان است، دليل كه به سفر شود و آن سفر او را مبارك بود. اگر بيند پري او در گردن گرفت و مي رفت، دليل بر عز و جاه و بزرگي بود. اگر بيند پري او از گردن بينداخت، از جاه و بزرگي بيفتد. اگر بيند پريان با او به لطف سخن مي گفتند، دليل كه كارش نيكو شود. اگر پري را درجامه نيكو بيند، حالش نيكو شود. اگر پري را در خانه بد بيند، حالش بد شود. اگر بيند پري او را چيزي داد. از زر و سيم و آن چه بدين ماند، دليل كه دولت و اقبالش زيادت شود.

جابرمغربي گويد:
اگر پري را بيمار يا مرده بيند، دليل كه حال او بد شود. اگر بيند پادشاه پريان او را بنواخت، دليل كه دولت و اقبال يابد و مقرب پادشاه گردد. اگر ديد پري جايگاه خويش را بدو نمود و گاه خود را بر او عرضه كرد و گاه خود را پنهان، دليل كه زني با وي مكر و خيانت سازد. اگر بيند در خانه پريان شد و ايشان را مي شناخت، دليل كه به غربت افتد و شهرها بيند. اگر بيند پري او را همي برد، دليل كه حاجت او روا شود، از جائي كه اميد ندارد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
ديدن پري در خواب بر پنج وجه است.
اول: دوستي عزيز.
دوم: بخت و دولت.
سوم: كاري كه دارد از او كامراني يابد.
چهارم: بزرگي و حشمت.
پنجم: خبر دروغ و كارهاي باطل است.

منوچهر مطيعي تهراني گويد :
ديدن جن در خواب روبه روئي با فتنه و دشمني است و چنانچه در خواب جن ببينيد با دشمني دست و پنجه نرم مي کنيد و عليه شما آتش فتنه اي بر افروخته مي شود. اگر در خواب از جني بترسيد و فرار کنيد امنيت مي يابيد و سود مي بريد. اگر جني در خانه خودتان ديديد او يک دشمن خانگي است و خواب شما مي گويد که مراقب يکي از نزديکان خويش باشيد. چنانچه در خانه خود تعدادي جن ديديد نشان آن است که اهالي خانه عليه شما جبهه گرفته اند و مخالف هستند. اگر جن را در جائي ناآشنا ديديد دشمني بيگانه است که با او روبه رو مي شويد.اگر جن در خواب ديديد و آن جن خوشحال بود شما غمگين مي شويد و اگر اندوهگين بود شما شادي و سرور مي يابيد. مشاهده شادي اجنه و جشن و سرور آن ها شادي دشمنان تلقي مي گردد که مطلوب نيست چون شادي دشمن با غم و اندوه ما مرادف است. اگر در خواب قيافه آشنائي را ديديد و احساس کرديد که او جن است تعبير همان است که نوشته شدو اگر جن آشنا بود و چيزي به شما داد پولي عايدتان مي شود و اگر چيزي از شما خواست يا گرفت مالي را از دست مي دهيد دوستي با جن در خواب مجاورت با دشمن و قبول فتنه بدون مبارزه است و اگر در خواب با جن دعوا کرديد صلح و سلامت مي يابيد.

آنلي بيتون مى‏گويد:
ديدن سم شكافتة جن در خواب ، نشانة آن است كه بدبختي شما را تهديد مي كند و با دوري از افراد ناشناس به انجام كار مثبتي خواهيد پرداخت

8 Comments

 1. prancess01-26-2016

  کسی دعانویس سراغ دارد؟خواهش می کنم اگر کسی را سراغ دارید کمکم کنید.برای باطلیه طلسم وجادو می خواهم.کارم انجام شود ۵۰۰ شیرینی میدم .فرنیا هستم شماره تماسم 09391393015 هست

  • sara07-29-2016

   سلام.تو فردیس کرج ی خانونه خیلی پاکیه ک پولم نمیگیره فقط طلسم باطل میکنه.خیابون قریشی.خیابون ظفر غربی.اولین کوچه.بت بست اخر کوچه .خانمه .شهناز

   • Ali11-16-2016

    سلام سارا خانم
    این ادرسی که گفتید واقعی هست ؟ من مشکلی دارم که باید طلسم باطل بشه ولی باید از انگلستان بیام .
    ممنون اگه جواب بدید

  • parastoo08-17-2016

   من
   دعانویسم امرسون اگه مشکلی دارید برایم ایمیل کنید

   • زهره11-09-2016

    سلام خسته نباشيد با شوهرم همديگرو خيلى خيلى دروست داريم شوهرم واسه من حتى جونشم ميده اما چون از نظر وعض مالى خيلى روبراهه بعضى مواقع چيزايى واسش پيش مياد كه من ازشون خوشم نمياد يه چند بارم كه گوشيشو باز كردم متوجه شدم كه خانوماى زيادى كه ختى شوهرم بهشون اصلانم توجه نميكنه دست بردارش نيستن خودمم خيلى ميترسم ولى شرهرم هميشه ميگه واسه مرد شايد يه چيزايى پيش بياد ولى من در كل با دنيا عوضت نميكنم دنيامى يا وقتى ويريم جايى اونقدر باهام خوبه اگه برگشتيم خونه يا واسمون مهمون اومد يهدعواهايى بينمون پيش مياد سر هيچى كه نگو نپرس يا اكثر اوقات شبا موقع خواب دلم ميگيره

  • ali ghasemi10-13-2016

   من به هیچ پولی نیاز ندارم. تماس بگیرید ان شاع الله مشکلتون حل می شود. قاسمی

 2. نرگس07-29-2016

  ابوهریره که به دروغگویی و جعل حدیث شهرت داشته حالا به عنوان معبر خواب اسمش را میارید.8 واقعا که!

 3. MEHRI03-10-2017

  من دعانويس ميخوام كسي سراغ نداره

Leave a Reply

Welcome to Tabir e khab!

You are entering the mysterious and fascinating world of dreams, where the rules of reality do not apply. We hope that Tabire khab will help you make sense of your dreams and achieve a better understanding of them. We are dedicated to help you find the key to unlocking and interpreting the meanings to your dreams. In understanding your dreams, you will gain a clearer view on your personal relationships, an uncensored view of your real feelings and a better perspective on life issues.

We realize that your dreams are unique; no other individual can have your personal background, your emotions, or your experiences. Thus, your own dreams can only be connected to your own "reality". With this in mind, it is important to draw from your personal life and experiences when interpreting a dream.

Once you have an understanding of your dreams, it has the power to unify the body, mind, and spirit. It provides you with insight into your own self and a means for further self-exploration. You will gain a better understanding and discovery of your true self. So stay awhile -- explore, discover, have fun, make friends, and find out what's in YOUR dream