جو

جو
ابراهيم كرماني گويد:
اگر بيند جو تر يا خشك يا پخته همي خورد، دليل كه خيري اندك به وي رسد. اگر كسي بيند جو داشت يا كسي بدو بخشيد، دليل كه به قدر آن خير و نيكي بدو رسد و، دليل بر تندرستي است. اگر بيند جو در زمين مي كاشت، دليل كه وي را مال جمع گردد و كاري كند كه خداي تعالي از او خشنود شود.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
جو درخواب ديدن، مال بود، كه آسان به دست آيد
جو فروش به خواب ديدن، مردي است كه دنيا را بر دين اختيار كند.

منوچهر مطيعي تهراني گويد :
جو نيز مانند گندم از نعمات بزرگ و از برکات باريتعالي است. چنان چه در خواب ببينيد جو داريد، به هر ميزان و مقدار که باشد نيکو است زيرا مي گويد که نعمت و برکت مي يابيد و خير به شما مي رسد. اگر در خواب ببينيد که جو کاشته ايد اما سبز نشده يا تنگ روئيده با مشکلات و شکست روبه رو مي شويد. اگر در عالم خواب مشاهده کنيد که جو کاشته ايد اما پرندگان از آن مي خورند و شما مي خواهيد آن ها را برانيد کاري مي کنيد که مردم درباره شما حرف مي زنند. گرد شما جمع مي شوند. ابن سيرين نوشته جو داشتن نشان سلامت است و در نفايس جو فراخي نعمت ذکر گرديده و تذکر داده شده که ديدن دانه هاي جو بر سنبله و ساقه مال و پول و نعمت است که به بيننده خواب مي رسد. اگر در خواب ببينيدکه جو را در مزرعه کشت مي کنيد از شخصيتي و از مردي بزرگ به شما سود فراوان مي رسد و چنان چه ببينيد که جو را خرمن مي کنيد از جائي که اميد نداريد پولي به شما مي رسد.

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن جو در خواب ، علامت روبرو شدن با حوادثي دلپذير است . اگر كشاورزي چنين خوابي ببيند ، نشانة آن است كه در ساية اوضاع مالي بهتر افراد خانواده اش راحت و بي دردسر زندگي خواهند كرد .
2ـ ديدن جوهاي گنديده در خواب ، علامت آن است كه غم و اندوه جاي اميدهاي درخشانتان را خواهد گرفت .
3ـ اگر دختري در خواب جو ببيند ، علامت آن است كه با معاشريني لايق و ثروتمند ديدار خواهد كرد

Leave a Reply

Welcome to Tabir e khab!

You are entering the mysterious and fascinating world of dreams, where the rules of reality do not apply. We hope that Tabire khab will help you make sense of your dreams and achieve a better understanding of them. We are dedicated to help you find the key to unlocking and interpreting the meanings to your dreams. In understanding your dreams, you will gain a clearer view on your personal relationships, an uncensored view of your real feelings and a better perspective on life issues.

We realize that your dreams are unique; no other individual can have your personal background, your emotions, or your experiences. Thus, your own dreams can only be connected to your own "reality". With this in mind, it is important to draw from your personal life and experiences when interpreting a dream.

Once you have an understanding of your dreams, it has the power to unify the body, mind, and spirit. It provides you with insight into your own self and a means for further self-exploration. You will gain a better understanding and discovery of your true self. So stay awhile -- explore, discover, have fun, make friends, and find out what's in YOUR dream