حادثه

Advertisements

حادثه
اگر کسي در خواب ديد که تصادف کرده و مجروح شده است تعبيرش گرفتاري و بدبختي است. ولي با دادن صدقه و توکل بر خداوند برطرف خواهد شد

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*