حنا

Advertisements

حنا
ابراهيم كرماني گويد:
اگر بيند حنا بر دست و پاي خود مي نهد، دليل كه خويشان و اهل بيت خود را بيارايد و مزين كند، ليكن در دين وي را كراهت بود و بعضي گويند حال خويشان و اهل بيت پوشيده كند. اگر اين خواب را كسي بيند كه حنا بستن او را نشايد، دليل كه او را غم و اندوه رسد، لكن زود فرج يابد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
حنا بستن در خواب بر سه وجه است.
اول: آرايش خويشان وبستگان.
دوم: پوشاندن اهل بيت.
سوم: غم و اندوه

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*