حوض

حوض
محمدبن سيرين گويد:
اصل حوض در خواب علم ودانش است. اگر بيند خويشتن با آب حوض همي شست، دليل كه توفيق يابد و ازگناه و عصيان باز ايستد. اگر ديد همه آب حوض فرو برد و آن آب او خوش آمد، دليل كه عمر خود به سلامت گذراند و مالش زياد شود. اگر اهل علم است علمش زياد شود.

ابراهيم كرماني گويد:
اگر بيند تن و جامه خود به حوض مي شست، دليل كه اهل بيتش توبه كنند وسيرت نيك و راه دين جويند. اگر بيند جامه خود به حوض بشست و پليدي ازجامه در زير آب ظاهر گشت، دليل كه به علم كار نكند و به بدي در ميان خلق مشهور شود. اگر بيند كنار حوض سبز رسته بود، دليل كه از علم خود منفعت يابد و مردم نيز از علم او منفعت يابند، خاصه كه حوض ملك او باشد. اگر بيند حوض ملك او نبود و از آن مسلمين بود زياده و نقصان آن حوض به علماي آن ديار باز گردد يا به كسي كه در آن شهر حاكم بود. اگر بيند آب حوض تيره و تلخ بود، دليل بر غم و اندوه كند.

جابر مغربي گويد:
اگر بيند آب حوض همي خورد مال يابد از مردي توانگر و عاقبت كارش نيك است و مال يابد به قدر بزرگي حوض.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
ديدن حوض در خواب بر چهار وجه است.
اول: مردم با منفعت.
دوم: مردي توانگروثروتمند.
سوم: مال جمع کردن.
چهارم: عالمى كه از او كسب علم كنند و بهره مند شوند.

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن حوض در خواب ، نشانة ثابت ماندن شانس و اقبال شما و روبرو شدن با اتفاقاتي هيجان آميز است .
2ـ اگر خواب ببينيد آب حوض گل آلود است ، نشانة آن است كه درگير مشاجرات خانوادگي خواهيد شد

Leave a Reply

Welcome to Tabir e khab!

You are entering the mysterious and fascinating world of dreams, where the rules of reality do not apply. We hope that Tabire khab will help you make sense of your dreams and achieve a better understanding of them. We are dedicated to help you find the key to unlocking and interpreting the meanings to your dreams. In understanding your dreams, you will gain a clearer view on your personal relationships, an uncensored view of your real feelings and a better perspective on life issues.

We realize that your dreams are unique; no other individual can have your personal background, your emotions, or your experiences. Thus, your own dreams can only be connected to your own "reality". With this in mind, it is important to draw from your personal life and experiences when interpreting a dream.

Once you have an understanding of your dreams, it has the power to unify the body, mind, and spirit. It provides you with insight into your own self and a means for further self-exploration. You will gain a better understanding and discovery of your true self. So stay awhile -- explore, discover, have fun, make friends, and find out what's in YOUR dream