خارش

Advertisements

خارش

محمدبن سيرين گويد:

اگر كسي بيند او را خارش تن پديد آمد، دليل كه طلب خويشان كند و از ايشان غم واندوه بيند.

ابراهيم كرماني گويد:

خارش تن، دليل است بر بازجستن احوال خويشان.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

اگر در خواب ببيند كه از خارش تن به او رنج و گزند مى رسيد، از خويشان و بستگان به او زحمت و

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*