خاله

Advertisements

خاله
1ـ اگر دختري در خواب خالة خود را ببيند ، دلالت بر آن دارد كه براي انجام عملي مورد سرزنش قرار مي گيرد و اين امر موجب پريشاني او مي شود

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*