خاکستر

خاکستر
محمدبن سيرين گويد:
خاكستر، مال باطل است از قبل سلطان، كه بر كسي باقي بماند. اگر بيند خاكستر جمع كرد و باطل شد، دليل كه مال از سلطان جمع كند و به وي نماند

بعضي از معبران گويند:
علمي حاصل كند كه در وي هيچ خير و نفع نباشد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
ديدن خاكستر درخواب بر نه وجه است
اول: عالم و دانشمندى كه علمش مورد بذيرش و قبول نباشد.
دوم: مال حرام
سوم: كلام باطل.
چهارم: خصومت و دشمني.
پنجم: فسق و گناه.
ششم: مكروحيله.
هفتم: حسادت و حسرت و افسوس.
هشتم: پشيماني.
نهم: كاري كه اندر آن خيري نباشد

منوچهر مطيعي تهراني گويد :
خاکستر در خواب افسوس و ندامت کار بيهوده است. اگر ديديد در خواب به دنبال خاکستر مي گرديد تا آتش را جا به جا کنيد براي رسيدن به هدفي که در نظرتان بزرگ جلوه مي کند کاري بيهوده انجام مي دهيد که بعدا ندامت و پشيماني مي آورد. چنانچه در خواب خاکستر يافتيد ندامت حتمي است و اگر نيافتيد در آستانه تحسر قرار مي گيريد. اگر ديديد خاکستر بر دست و لباس شما نشسته کاري مي کنيد که ندامت مي آورد و آبروي شما در مخاطره قرار مي گيرد. اگر ديديد پايتان در خاکستر فرو رفته سفري مي کنيد يا به جايي مي رويد که عبث است و ندامت دارد و زيان مي بينيد. اگر خاکستر در آشپزخانه بود همسرتان براي شما ملال و اندوه مي آورد. اگر خاکستر بر سر شما نشسته بود عملي انجام مي دهيد که بزرگترها و روسا شما را سرزنش مي کنند و شرمندگي مي کشيد. اگر خاکستر بر چهره شما نشسته بود خجالت مي کشيد و اين شرمندگي تا مرحله رسوايي است.

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن خاكستر در خواب ، نشانة نوميد شدن است و روبرو شدن با حوادثي تلخ و غم انگيز است . اگر كشاورزي چنين خوابي ببيند ، نشانة آن است كه محصولاتي آفت زده حاصل دست رنج او خواهد بود . اگر تاجري چنين خوابي ببيند ، علامت آن است كه در معاملات و امور تجاري شكست خواهد خورد . اگر پدر يا مادري در خواب خاكستر ببيند ، علامت آن است كه از دست فرزندان خود رنج بسياري خواهند كشيد

Leave a Reply

Welcome to Tabir e khab!

You are entering the mysterious and fascinating world of dreams, where the rules of reality do not apply. We hope that Tabire khab will help you make sense of your dreams and achieve a better understanding of them. We are dedicated to help you find the key to unlocking and interpreting the meanings to your dreams. In understanding your dreams, you will gain a clearer view on your personal relationships, an uncensored view of your real feelings and a better perspective on life issues.

We realize that your dreams are unique; no other individual can have your personal background, your emotions, or your experiences. Thus, your own dreams can only be connected to your own "reality". With this in mind, it is important to draw from your personal life and experiences when interpreting a dream.

Once you have an understanding of your dreams, it has the power to unify the body, mind, and spirit. It provides you with insight into your own self and a means for further self-exploration. You will gain a better understanding and discovery of your true self. So stay awhile -- explore, discover, have fun, make friends, and find out what's in YOUR dream