خاکسپاري

خاکسپاري
لوک اويتنهاو مي گويد :
خاکسپاري
خاکسپاري خويشاوند : رنج و محنت
خاکسپاري يک بيگانه : ارث
مراسم خاکسپاري : آشناييهاي مفيد ، ارث
مراسم خاکسپاري خود : افکار بيهوده

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن مراسم خاكسپاري در خواب ، علامت ازدواجي نامبارك و داشتن فرزندي بيمار است .
2ـ ديدن مراسم خاكسپاري فردي بيگانه در خواب ، دلالت بر نگرانيهاي ناگهاني دارد .
3ـ ديدن مراسم خاكسپاري فرزند خود در خواب ، نشانة سلامت اعضاي خانواده است . اما يكي از دوستان دچار نوميدي بزرگي خواهد شد .
4ـ اگر زني خواب ببيند با لباس سياه در مراسم خاكسپاري كسي شركت كرده است ، نشانة آن است كه بزودي بيوه خواهد شد .
5ـ ديدن مراسم خاكسپاري يكي از نزديكان در خواب ، علامت اختلافات و دعوا بين افراد خانواده است

Leave a Reply

Welcome to Tabir e khab!

You are entering the mysterious and fascinating world of dreams, where the rules of reality do not apply. We hope that Tabire khab will help you make sense of your dreams and achieve a better understanding of them. We are dedicated to help you find the key to unlocking and interpreting the meanings to your dreams. In understanding your dreams, you will gain a clearer view on your personal relationships, an uncensored view of your real feelings and a better perspective on life issues.

We realize that your dreams are unique; no other individual can have your personal background, your emotions, or your experiences. Thus, your own dreams can only be connected to your own "reality". With this in mind, it is important to draw from your personal life and experiences when interpreting a dream.

Once you have an understanding of your dreams, it has the power to unify the body, mind, and spirit. It provides you with insight into your own self and a means for further self-exploration. You will gain a better understanding and discovery of your true self. So stay awhile -- explore, discover, have fun, make friends, and find out what's in YOUR dream