خاکسپاري

Advertisements

خاکسپاري
لوک اويتنهاو مي گويد :
خاکسپاري
خاکسپاري خويشاوند : رنج و محنت
خاکسپاري يک بيگانه : ارث
مراسم خاکسپاري : آشناييهاي مفيد ، ارث
مراسم خاکسپاري خود : افکار بيهوده

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن مراسم خاكسپاري در خواب ، علامت ازدواجي نامبارك و داشتن فرزندي بيمار است .
2ـ ديدن مراسم خاكسپاري فردي بيگانه در خواب ، دلالت بر نگرانيهاي ناگهاني دارد .
3ـ ديدن مراسم خاكسپاري فرزند خود در خواب ، نشانة سلامت اعضاي خانواده است . اما يكي از دوستان دچار نوميدي بزرگي خواهد شد .
4ـ اگر زني خواب ببيند با لباس سياه در مراسم خاكسپاري كسي شركت كرده است ، نشانة آن است كه بزودي بيوه خواهد شد .
5ـ ديدن مراسم خاكسپاري يكي از نزديكان در خواب ، علامت اختلافات و دعوا بين افراد خانواده است

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*