خاک انداز

Advertisements

خاک انداز
آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن خاك انداز در خواب ، نشانة آن است كه وظيفه اي دشوار اما دلپذير را به عهده خواهيد گرفت .
2ـ ديدن خاك انداز شكسته در خواب ، نشانة آن است كه آرزوها و خواسته هايتان بي پاسخ خواهد ماند

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*