خاک کوزه گري

Advertisements

خاک کوزه گري
ديدن خاك كوزه گري در خواب ، نشانة آن است كهگ فقر و بدبختي شما را مشوش و پريشان خواهد ساخت . اگر دختري خواب ببيند با نامزدش روي خاك كوزه گري راه مي رود ، علامت آن است كه براي به دست آوردن منفعت و پول بيشتر دوست خود را ترك مي گويد

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*