خدمت کار

Advertisements

خدمت کار
2ـ اگر مردي خواب ببيند عاشق خدمتكاري شده است ، نشانة آن است كه احتمال دارد به رفتار زننده و نادرست خود ، مورد ريشخند ديگران واقع شود

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*