خرتوت

Advertisements

خرتوت
اگر بيند خرتوت همي خورد، دليل كه مال خويش به رنج حاصل كند و بر عيال هزينه كند. اگر بيند خرتوت از درخت جمع كرد، دليل كه از مردي بخيل به قدر آن مالي كه كسب خود حاصل كند. اگر بيند خرتوت را به آتش همي پخت، دليل كه پادشاهي مال وي را بستاند

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*