خرس قطبي

Advertisements

خرس قطبي

1ـ ديدن خرسهاي قطبي در خواب ، علامت آن است كه بدبختي با لباسي زيبا به شما نزديك خواهد شد . بزرگترين دشمنان با رفتاري دوستانه مي خواهند شما را فريب بدهند . رقبا نيز مي كوشند ، مقام شما را از آن خود كنند

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*