خرما

خرما
محمدبن سيرين گويد:
خرما درخواب. مال و خواسته است.
اگر بيند خرما همي خورد، دليل كه اگر از اهل علم است علمش زياده شود، اگر بازرگان است، مالش زياد گردد.
اگر بيند خرما بخورد و دانه اش بينداخت، اگر از اهل علم بود، دليل كه احكام شريعت را به جاي آورد، اگر بازرگان بود از خيانت دور بود
اگر بيند خرما خورد، دليل كه ميراث يابد.
اگر بيند خرماي نارسيده بخورد، دليل كه ميراث فرزندان يابد.
اگر بيند در سراي او خرماي خشك بود، چنانكه بار بسيار داشت، دليل كه با شخص اصيلي پيوسته كند به نكاح و از وي منفعت يابد. اگر بيند آن خرما بن خشك بود، دليل كه ميان ايشان جدائي افتد.
اگر ديد در سراي او خرما خشك شد و باز سبز گرديد، دليل كه اگر بيمار است شفا يابد.
اگر بيند خرما را ببريد، دليل كه كسي از اهل بيت او بيمار شود.

ابراهيم كرماني گويد:
اگر بيند خرماي تازه داشت، دليل كه به قدر خرما نعمت و مال به سختي حاصل كند
بعضي از معبران گويند: خرما به خواب ديدن منفعت و شادي بود كه از مهتري به وي رسد.
اگر بيند درخانه خرماي بسيار داشت، دليل كه به قدر خرما از ضياع و عقار خويش مال حاصل كند.
اگر بيند خرماي تازه يا خشك همي خورد، دليل كه حلاوت ايمان بيابد و كارش به نظام شود.
اگر بيند خرما بن خشك مي بريد، دليل كه كاري كه در دست دارد ناتمام و بي نظام گردد.

جابر مغربي گويد:
اگر بيند خرما بدست فراگرفت، دليل كه زني توانگر بخواهد و به قول ديگر مال يابد.
اگر بيند از خرما انگور سياه فرا گرفت، دليل كه سخن لطيف از مردي منافق شنود
بعضي گويند: از مردي جاهل سخن مفيد شنود.
اگر صاحب خواب غمگين شود، شادمان شود و از غم فرج يابد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
ديدن خرما، مال حلال بود، از جهت رئيسي كريم
ديدن بسر در خواب، (يعني غوره خرما)، دليل دين پاك و مال حلال است
ديدن خرماي تازه، دليل روشنائي چشم و فرزند نيكو بود.

منوچهر مطيعي تهراني گويد :
ديدن خرما در خواب بسيار نيکو است. اگر در خواب ديديد که خرما مي خوريد شادي به شما مي رسد. بهره اي مي بريد. توفيقي حاصل مي کنيد. اگر ديديد خرما به کسي مي دهيد به او سود مي رسانيد. چنان چه در خواب ببينيد که خرما خيرات مي کنيد بهره اي نصيب شما مي شود که هم وسيع است و هم زياد. اگر در خواب ديديد که خرما مي خوريد و هسته اش را به زمين مي افکنيد سود بي دغدغه مي بريد. اگر ببينيد که درخت نخل در خانه داريد زني خواهيد داشت که فرزندان صالح مي آورد. اگر در خواب ببينيد خرما خريده ايد و به خانه مي بريد معاش شما گسترش مي يابد و اگر ببينيد نخل مي کاريد زني خوش نيت و خوش طبع خواهيد خواست. اين خواب براي دختران و پسران جوان نيز خوب است و آينده اي روشن را نويد مي دهد.

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر در خواب خرما بر درختان نخل ببينيد ، نشانة پيوندي فرخنده است .
2ـ اگر خواب ببينيد از خرماي بسته بندي شده مي خوريد ، علامت كمبود و پريشاني است

Leave a Reply

Welcome to Tabir e khab!

You are entering the mysterious and fascinating world of dreams, where the rules of reality do not apply. We hope that Tabire khab will help you make sense of your dreams and achieve a better understanding of them. We are dedicated to help you find the key to unlocking and interpreting the meanings to your dreams. In understanding your dreams, you will gain a clearer view on your personal relationships, an uncensored view of your real feelings and a better perspective on life issues.

We realize that your dreams are unique; no other individual can have your personal background, your emotions, or your experiences. Thus, your own dreams can only be connected to your own "reality". With this in mind, it is important to draw from your personal life and experiences when interpreting a dream.

Once you have an understanding of your dreams, it has the power to unify the body, mind, and spirit. It provides you with insight into your own self and a means for further self-exploration. You will gain a better understanding and discovery of your true self. So stay awhile -- explore, discover, have fun, make friends, and find out what's in YOUR dream