خروس جنگي

Advertisements

خروس جنگي
2ـ ديدن خروس جنگي بيمار در خواب ، دلالت بر آن دارد كه در معرض طوفانهايي سخت و سرد قرار خواهيد گرفت و به منافع شما زيان خواهد رسيد

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*