خرچنگ

خرچنگ
محمدبن سيرين گويد:
خرچنگ درخواب، مردي بدخوي دون همت و كينه دار بود. اگر بيند كه خرچنگي بگرفت، دليل كه با كسي بدخوي دون همت مصاحبت دارد و از وي اندك مايه منفعت حاصل كند. اگر بيند خرچنگ را بكشت يا از خود دور انداخت، دليل كه از صحبت مردي بدخوي دون همت جدا شود. اگر بيند كه گوشت خرچنگ مي خورد، دليل كه او را به قدر آن ازجائي مال حاصل شود به سبب شغل دون.

ابراهيم كرماني گويد:
اگر كسي بيند خرچنگي داشت، دليل كه دوستي يابد خوش طبع و سازگار كه از آن نيكوئي يابد. اگر بيند كه گوشت خرچنگ ميخورد، دليل كه به قدر آن از كسي مال حاصل كند.

منوچهر مطيعي تهراني گويد :
خرچنگ در خواب گرفتاري دست و پاگير است از آن نوع گرفتاري ها که هر طرفش را درست مي کنيد طرف ديگرش خراب مي شود. ابن سيرين مي گويد که خرچنگ در خواب مردي است يا اصولا شخصي است بدگهر و دون همت و کينه توز و همان طور که از شکلش مشهود است چندين دست و پا دارد. اين دست و پاي متعدد در خواب هاي ما بدهکاري خرد خرد است. کشتن خرچنگ در خواب خوب است چون پيروزي بر مشکلات تعبير مي شود. اگر در خواب از خرچنگ نترسيد بهتر از اين است که بترسيد. اگر در خواب ببينيد که گوشت خرچنگ مي خوريد خوب است چون پول و مالي نصيب شما مي شود که متعلق به دشمني بد خواه است.

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن خرچنگ در خواب ، علامت آن است كه به شما ثروتي بخشيده خواهد شد .
2ـ اگر خواب ببينيد گوشت خرچنگ مي خوريد ، نشانة آن است كه در اثر معاشرت با افراد خوشگذران به آلودگي كشيده خواهيد شد .
3ـ اگر خواب ببينيد گوشت خرچنگ را در سالاد ريخته ايد ، نشانة آن است كه دستيابي به ثروت و موفقيت تغييري در دست و دل بازي شما نمي دهد ، از زندگي لذتهاي فراوان خواهيد برد .
4ـ اگر خواب ببينيد براي صرف غذا دستور مي دهيد خوراك خرچنگ برايتان بياورند ، نشانة آن است كه زيردستاني خواهيد داست و به مقام برجسته اي دست خواهيد يافت .
5ـ اگر در خواب خرچنگي را در آبهاي شيرين ببينيد ، نشانة آن است كه فريب و نيرنگ خواهيد خورد

Leave a Reply

Welcome to Tabir e khab!

You are entering the mysterious and fascinating world of dreams, where the rules of reality do not apply. We hope that Tabire khab will help you make sense of your dreams and achieve a better understanding of them. We are dedicated to help you find the key to unlocking and interpreting the meanings to your dreams. In understanding your dreams, you will gain a clearer view on your personal relationships, an uncensored view of your real feelings and a better perspective on life issues.

We realize that your dreams are unique; no other individual can have your personal background, your emotions, or your experiences. Thus, your own dreams can only be connected to your own "reality". With this in mind, it is important to draw from your personal life and experiences when interpreting a dream.

Once you have an understanding of your dreams, it has the power to unify the body, mind, and spirit. It provides you with insight into your own self and a means for further self-exploration. You will gain a better understanding and discovery of your true self. So stay awhile -- explore, discover, have fun, make friends, and find out what's in YOUR dream